Storify

By in Begeleiden, Inhoud op maart 31, 2014

Stori­fy is een online app of web­site die je in staat stelt om een ver­haal te vertellen op basis van con­tent uit sociale media.  De inhoud kan van ver­schil­lende sociale media komen: Twit­ter, Face­book, YouTube, Flickr, … en kan zow­el tekst, beeld als video bevatten.

Het is een social media cura­tion tool.  Uit de chaos van ver­schil­lende sociale media selecteer je bewust bepaalde posts om deze op een een­voudi­ge manier samen te bren­gen in 1 logisch en duidelijk ver­haal. En dit via een een­voudi­ge drag and drop func­tie.  Stori­fy is de beste manier om tweets, com­ments, snip­pets en beelden van over­al op het web te cen­tralis­eren in één post.  Het is een nieuwe manier van bloggen waaraan al je vrien­den van inter­net bijdragen.

Het geheel wordt opge­bouwd via links naar de orig­inele con­tent, dus de recht­en van de oor­spronke­lijke auteur wor­den niet geschon­den. Je ver­haal kan nadi­en ook gedeeld wor­den of in een web­site inge­bracht via embed code.

Web­site

Meer info:

Wikipedia

Een ver­haal vertellen met stori­fy: de 4 etappes

Ver­halen vertellen op basis van sociale media

Ver­halen samen­stellen uit social media berichten

How to Fuel Your Curat­ed Con­tent Mar­ket­ing with Storify

How To Curate Con­ver­sa­tions With Storify

32-pinterest 32-twitter 32-facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.