Contact

  Deze web­site is ontwikkeld door de dienst onder­wi­j­son­twik­kel­ing en inter­na­tion­alis­er­ing van de Artevelde­hogeschool.

  Hier verza­me­len en delen we infor­matie over bestaande, voor­namelijk gratis, tools die docen­ten kun­nen onder­s­te­unen bij een lesop­dracht. Op regel­matige tijd­stip­pen zullen nieuwe tools aan onze verza­mel­ing wor­den toegevoegd. 

  Heb je vra­gen of opmerkin­gen over onze sites, vul gerust onder­staand for­muli­er in. Ook advies voor onze site is van harte welkom. 

  Uw naam (ver­plicht)

  Uw Email (ver­plicht)

  Onder­w­erp

  Uw bood­schap