Contact

Deze web­site is ontwikkeld door de dienst onder­wi­j­son­twik­kel­ing en inter­na­tion­alis­er­ing van de Artevelde­hogeschool.

Hier verza­me­len en delen we infor­matie over bestaande, voor­namelijk gratis, tools die docen­ten kun­nen onder­s­te­unen bij een lesop­dracht. Op regel­matige tijd­stip­pen zullen nieuwe tools aan onze verza­mel­ing wor­den toegevoegd.

Heb je vra­gen of opmerkin­gen over onze sites, vul gerust onder­staand for­muli­er in. Ook advies voor onze site is van harte welkom.

Uw naam (ver­plicht)

Uw Email (ver­plicht)

Onder­w­erp

Uw bood­schap